Lộ trình của Bộ GD-ĐT: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; Năm 2021-2022 với lớp 2 và lớp 6; Năm 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; Năm 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; Năm 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Khung chương trình giáo dục mới

LỚP 1: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Đạo đức, Thể dục, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 2: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Đạo đức, Thể dục, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 3: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Đạo đức, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 4: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử 4, Địa lí, Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ Thuật, Đạo đức, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 5: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lí 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ Thuật, Đạo đức, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 6: Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc và mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục ngoài giờ

LỚP 7: Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc và mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục ngoài giờ

LỚP 8: Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc và mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục ngoài giờ, Giáo dục hướng nghiệp

LỚP 9: Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc và mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục ngoài giờ, Giáo dục hướng nghiệp

LỚP 10: Toán, Ngữ văn, Sinh học, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thể dục, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm

LỚP 11: Toán, Ngữ văn, Sinh học, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thể dục, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Môn nghề tự chọn

LỚP 12: Toán, Ngữ văn, Sinh học, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Thể dục, Công nghệ, Tin học, Hoạt động trải nghiệm


Banner 1

Banner 2